Kỹ năng mềm

Các kỹ năng mềm một SEOer cần phải có như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng đàm phán, kỹ năng trình bày...